Có 1 kết quả:

bất hanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vô lễ. Không trọng người trên.