Có 1 kết quả:

bất nhân

1/1

bất nhân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bất nhân, nhẫn tâm

Từ điển trích dẫn

1. Không có lòng thương người, không nhân hậu, không nhân từ.
2. Tê liệt. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Suy lão bị bệnh, đầu phát vô hắc, lưỡng thủ bất nhân, nhĩ mục bất thông minh, phù trượng nãi năng hành” 衰老被病, 頭髮無黑, 兩手不仁, 耳目不聰明, 扶杖乃能行 (Ban Siêu truyện 班超傳) Già yếu bệnh tật, tóc chẳng đen, hai tay tê liệt, tai điếc mắt mờ, phải chống gậy mới đi được.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có lòng thương người — Chỉ sự tê liệt tay chân.

Một số bài thơ có sử dụng