Có 1 kết quả:

bất đãn

1/1

bất đãn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không những, không chỉ có

Từ điển trích dẫn

1. Không những, không chỉ. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Thử chỉ nhất hạ, bất đãn Giả phủ trung nhân tạ ân, liên triều trung sở hữu đại thần, giai tung hô xưng tụng bất tuyệt” 此旨一下, 不但賈府中人謝恩, 連朝中所有大臣, 皆嵩呼稱頌不絕 (Đệ lục tam hồi) Chỉ vua vừa xuống, không những người nhà phủ Giả tạ ơn, mà cả bậc đại thần trong triều cũng không ngớt lời reo mừng ca tụng.

Một số bài thơ có sử dụng