Có 1 kết quả:

bất tín

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không tin, không cho là thật. ◇Luận Ngữ 論語: “Tuy viết bất yếu quân, ngô bất tín dã” 雖曰不要君, 吾不信也 (Hiến vấn 憲問) (Ông ta) tuy nói là không yêu sách vua, ta không tin đâu.
2. Không thành thật. ◇Luận Ngữ 論語: “Tăng Tử viết: Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ?” 曾子曰: 吾日三省吾身: 為人謀而不忠乎? 與朋友交而不信乎? 傳不習乎? (Học nhi 學而) Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè, có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập đủ không?
3. Chẳng lẽ, lẽ đâu. § Cũng như nói “nan đạo” 難道. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Hồ thuyết! Giá đẳng nhất cá đại khứ xứ, bất tín một trai lương?” 胡說. 這等一個大去處, 不信沒齋糧 (Đệ tam hồi) Nói láo! Chẳng lẽ một cái chùa lớn như vầy mà không có hột gạo ăn?

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không tin tưởng, không cho là thật.

Một số bài thơ có sử dụng