Có 1 kết quả:

bất tín nhiệm

1/1

bất tín nhiệm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không tin, ngờ vực, hoài nghi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đặt niềm tin trong sự làm việc.