Có 1 kết quả:

bất tín nhiệm đầu phiếu

1/1

Từ điển phổ thông

bỏ phiếu bất tín nhiệm, bầu cử bất tín nhiệm