Có 1 kết quả:

bất tu biên bức

1/1

Từ điển phổ thông

ăn mặc luộm thuộm, lếch thếch, cẩu thả