Có 1 kết quả:

bất bị

1/1

bất bị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không sẵn sàng, không chuẩn bị trước

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đầy đủ. Không biết. Cũng như Bất tận. Tiếng dùng trong thư từ — Không sắp xếp phòng ngừa trước.

Một số bài thơ có sử dụng