Có 1 kết quả:

bất cộng đái thiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không cùng đội trời. Chỉ mối hận thù rất lớn.