Có 2 kết quả:

bất cộng đái thiênbất cộng đới thiên

1/2

bất cộng đái thiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không đội trời chung

Từ điển trích dẫn

1. Không cùng đội trời, ý nói có mối hận thù rất lớn. ☆Tương tự: “nhĩ tử ngã hoạt” 你死我活, “cửu thế chi cừu” 九世之仇, “thế bất lưỡng lập” 勢不兩立, “thệ bất lưỡng lập” 誓不兩立.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển phổ thông

không đội trời chung

Một số bài thơ có sử dụng