Có 1 kết quả:

bất chuẩn

1/1

bất chuẩn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không cho phép, cấm

Một số bài thơ có sử dụng