Có 1 kết quả:

bất phàm

1/1

bất phàm

phồn & giản thể