Có 1 kết quả:

bất phân thắng phụ

1/1

Từ điển phổ thông

không phân thắng bại, hoà, huề