Có 1 kết quả:

bất san

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không thể tước bỏ đi được, không thể sửa đổi.
2. Không thể tiêu hủy, không thể mai một.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không thể trừ bỏ đi được.

Một số bài thơ có sử dụng