Có 1 kết quả:

bất lợi

1/1

bất lợi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bất lợi, không có lợi

Từ điển trích dẫn

1. Không thuận lợi. ◇Sử Kí 史記: “Triệu chiến bất lợi, nhân trúc bích kiên thủ, dĩ đãi cứu chí” 趙戰不利, 因築壁堅守, 以待救至 (Bạch Khởi Vương Tiễn truyện 白起王翦傳) Quân Triệu thấy đánh không thuận lợi, bèn làm lũy giữ vững, để chờ quân cứu viện đến.
2. Không ích gì, có hại. ◇Quản Tử 管子: “Vi sự chi bất thành, quốc chi bất lợi dã” 事之不成, 國之不利也 (Thừa mã 乘馬) Làm việc mà không thành, tức là có hại cho nước vậy.
3. Không sắc bén. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Nhữ kiếm lợi, ngô kiếm vị thường bất lợi!” 汝劍利, 吾劍未嘗不利 (Đệ tam hồi) Gươm mày sắc, dễ gươm tao không sắc hay sao!

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không ích gì, có hại.

Một số bài thơ có sử dụng