Có 1 kết quả:

bất đáo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không tới nơi. ◇Nhi nữ anh hùng truyện 兒女英雄傳: “Ngã tảo tắc tam canh, trì tắc ngũ canh tất đáo; thảng nhiên bất đáo, tiện đẳng đáo minh nhật dã bất vi trì” 我早則三更, 遲則五更必到; 倘然不到, 便等到明日也不為遲 (Đệ ngũ hồi).
2. Không ngờ, chẳng dè. ◇Triệu Dĩ Phu 趙以夫: “Đảo ngân hà, thu dạ song tinh, bất đáo giai kì ngộ” 倒銀河, 秋夜雙星, 不到佳期誤 (Giải ngữ hoa 解語花, Từ).
3. Không được, không được thấy. ◇Vô danh thị 無名氏: “Khán nô gia yếu kỉ tiền, bất đáo bất đắc” 看奴家要幾錢, 不到不得 (Trương Hiệp trạng nguyên 張協狀元, Hí văn đệ thập bát xích 戲文第十八齣).
4. Không chu đáo. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Ngã thị cá thô lỗ hán tử, lễ số bất đáo, hòa thượng hưu quái” 我是個粗鹵漢子, 禮數不到, 和尚休怪 (Đệ tứ ngũ hồi).

Một số bài thơ có sử dụng