Có 1 kết quả:

bất cập

1/1

bất cập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bất cập, không đủ tốt, khiếm khuyết

Từ điển trích dẫn

1. Không bằng. ◇Vương Xương Linh 王昌齡: “Phù dong bất cập mĩ nhân trang” 芙蓉不及美人妝 (Tây cung thu oán 西宮秋怨) Hoa phù dung không bằng người đẹp trang điểm.
2. Không tới, không đến. ◇Tả truyện 左傳: “Bất cập hoàng tuyền, vô tương kiến dã!” 不及黃泉, 無相見也 (Ẩn Công nguyên niên 隱公元年) Không tới suối vàng thì không gặp nhau.
3. Không kịp. ◇Sử Kí 史記: “Triệu Cao quả sử nhân truy chi, bất cập” 趙高果使人追之, 不及 (Hạng Vũ bổn kỉ 項羽本紀) Quả nhiên Triệu Cao cho người đuổi theo, nhưng không kịp.
4. Không đủ. ◇Ngũ đại sử bình thoại 五代史平話: “Thị vệ chi sĩ bất cập ngũ bách nhân” 侍衛之士不及五百人 (Chu sử 周史, Quyển hạ) Quân thị vệ không đủ năm trăm người.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không tới, không kịp, chưa đúng mức.

Một số bài thơ có sử dụng