Có 1 kết quả:

bất biến

1/1

bất biến

giản thể

Từ điển phổ thông

không thay đổi