Có 1 kết quả:

bất cổ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không như thời xưa, ý nói lòng dạ khinh bạc xấu xa, không được tốt đẹp như thời xưa. ◎Như: “nhân tâm bất cổ” 人心不古 lòng người khinh bạc. ☆Tương tự: “thế đạo luân vong” 世道淪亡.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không như thời xưa. Ý nói lòng dạ khinh bạc xấu xa, không được tốt đẹp như thời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng