Có 1 kết quả:

bất chỉ

1/1

bất chỉ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không chỉ, không chỉ có