Có 1 kết quả:

bất hợp lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đúnh với điều đặt ra.