Có 1 kết quả:

bất hợp thời

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đúng lúc.