Có 1 kết quả:

bất hợp lý

1/1

bất hợp lý

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bất hợp lý, không hợp ly