Có 1 kết quả:

bất danh nhất tiền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không có một đồng tiền dính túi, ý nói nghèo lắm. ★Tương phản: “phú khả địch quốc” 富可敵國, “yêu triền vạn quán” 腰纏萬貫.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có nổi lấy một đồng tiền, ý nói nghèo lắm.