Có 1 kết quả:

bất lận

1/1

bất lận

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không hạn chế