Có 1 kết quả:

bất đan

1/1

bất đan

phồn thể

Từ điển phổ thông

không chỉ, không chỉ có

Một số bài thơ có sử dụng