Có 1 kết quả:

bất quân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không đều, không bằng nhau. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Nhậm vô đại tiểu, khổ lạc bất quân” 任無大小, 苦樂不均 (Đệ thập tam hồi) Không kể lớn nhỏ, người thì cực khổ người thì sung sướng không đều. ★Tương phản: “bình hành” 平衡.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đều, không bằng nhau.

Một số bài thơ có sử dụng