Có 1 kết quả:

bất hoại thân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phật giáo gọi pháp thân của chư Phật vô sinh vô diệt là “bất hoại thân” 不壞身. ◇Niết Bàn kinh 涅槃經: “Vân hà đắc trường thọ, Kim cương bất hoại thân” 云何得長壽, 金剛不壞身 (Thọ mệnh phẩm 壽命品).

Một số bài thơ có sử dụng