Có 1 kết quả:

bất cú

1/1

bất cú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không đủ