Có 1 kết quả:

bất đại

1/1

bất đại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không nhiều, không lắm, không thường xuyên