Có 1 kết quả:

bất thoả

1/1

bất thoả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không đúng, không phù hợp