Có 1 kết quả:

bất hiếu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không hết bổn phận đối với cha mẹ. ☆Tương tự: “bất tiếu” 不肖, “ngỗ nghịch” 忤逆.
2. Khi con để tang cha mẹ tự xưng là “bất hiếu” 不孝.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không hết bổn phận với cha mẹ.

Một số bài thơ có sử dụng