Có 1 kết quả:

bất học vô thuật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không có học vấn tài cán gì cả. ★Tương phản: “học phú ngũ xa” 學富五車, “chân tài thật học” 真才實學.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có học vấn nên không có tài khéo để làm việc.