Có 1 kết quả:

bất tuyên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không lưu truyền, không truyền rộng ra.
2. Không dứt (tiếng dùng trong thư từ). § Ngày xưa, trước khi chấm dứt thư từ, thường viết “bất tuyên” 不宣, ý nói không thể diễn tả hết từng chút một. ◇Liễu Tông Nguyên 柳宗元: “Thư tuy đa, ngôn bất túc đạo ý, cố chỉ ư thử, bất tuyên” 書雖多, 言不足導意, 故止於此, 不宣 (Đáp Nguyên Nhiêu Châu luận chánh lí thư 答元饒州論政理書) Viết tuy nhiều, lời không nói đủ ý, vậy xin dừng đây, giấy ngắn tình dài.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không rõ ràng — Không dứt. Tiếng dùng trong thư từ.

Một số bài thơ có sử dụng