Có 1 kết quả:

bất đối

1/1

bất đối

giản thể

Từ điển phổ thông

không đúng