Có 1 kết quả:

bất đối

1/1

bất đối

phồn thể

Từ điển phổ thông

không đúng

Từ điển trích dẫn

1. Không đúng, sai. ◎Như: “giá dạng tố thị bất đối đích” 這樣做是不對的 làm như vậy không đúng.
2. Không hòa thuận. ◎Như: “tha môn lưỡng cá nhân tố lai bất đối” 他們兩個人素來不對 hai người ấy vốn không hòa thuận với nhau.
3. Khác thường. ◎Như: “nhất tiến môn, tiện phát hiện khí phân bất đối” 一進門, 便發現氣氛不對 vừa vào cửa, liền phát hiện một không khí khác thường.
4. Không thích hợp. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Na thang tuy hảo, tựu chỉ bất đối hi phạn” 那湯雖好, 就只不對稀飯 (Đệ tứ thập tam hồi) Canh ấy tuy ngon thực, nhưng không hợp vị với cháo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đúng, sai.

Một số bài thơ có sử dụng