Có 1 kết quả:

bất khuất

1/1

bất khuất

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bất khuất, không chịu