Có 1 kết quả:

bất xảo

1/1

bất xảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không may, đáng tiếc