Có 2 kết quả:

bất bình đẳngbất bình đẳng

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không ngang hàng.

Từ điển trích dẫn

1. Không bằng nhau, không công bình.