Có 1 kết quả:

bất điếu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không tốt, ý nói xấu xa.
2. Không khóc điếu tang.
3. Không may.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không tốt, Ý nói xấu xa — Không may.