Có 1 kết quả:

bất ngận

1/1

bất ngận

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không thực sự, không hoàn toàn