Có 1 kết quả:

bất mang

1/1

bất mang

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không vội vàng, bình tĩnh