Có 1 kết quả:

bất cung

1/1

bất cung

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không tôn trọng, bất kính

Một số bài thơ có sử dụng