Có 1 kết quả:

bất duy

1/1

bất duy

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không chỉ, không chỉ có

Một số bài thơ có sử dụng