Có 1 kết quả:

bất giải

1/1

bất giải

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không ngừng, không mệt mỏi

Một số bài thơ có sử dụng