Có 2 kết quả:

bất ưngbất ứng

1/2

bất ưng

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. “Bất ưng” 不應: (1) Không nên. ◇Tô Thức 蘇軾: “Tây Châu lộ, bất ưng hồi thủ, vị ngã triêm y” 西州路, 不應回首, 為我沾衣 (Hữu tình phong từ 有情風詞) Trên đường Tây Châu, không nên quay đầu lại vì ta mà khóc ướt áo.
2. “Bất ưng” 不應: (2) Không phải, sai trái, lầm lỗi. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Nguyên cáo nhân bảo lĩnh hồi gia, lân hữu trượng đoán hữu thất cứu ứng; phòng chủ nhân tịnh hạ xứ lân xá, chỉ đắc cá bất ưng” 原告人保領回家, 鄰佑杖斷有失救應; 房主人并下處鄰舍, 止得個不應 (Đệ tam hồi) Người đứng nguyên cáo được bảo lãnh về nhà, láng giềng bị phạt đánh đòn vì không ra cứu ứng; chủ nhà và mấy nhà hàng xóm chỉ bị trách là có lầm lỗi.
3. “Bất ưng” 不應: (3) Không biết. ◇Trần Đức Vũ 陳德武: “Quyên quyên nguyệt, bất ưng hà hận, chiếu nhân li biệt” 娟娟月, 不應何恨, 照人離別 (Sơ liêm yết từ 疏簾揭詞) Trăng đẹp không biết hận gì mà soi sáng người biệt li.
4. “Bất ưng” 不應: (4) Chưa từng, chẳng hề, không có gì. ◇Tô Thức 蘇軾: “Bất ưng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thì viên?” 不應有恨, 何事長向別時圓 (Thủy điệu ca đầu 水調歌頭) Chẳng có gì ân hận, nhưng sao cứ biệt li thì (trăng) lại tròn?
5. “Bất ứng” 不應: Không trả lời. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “(Đổng Trác) kinh vấn Túc viết: Trì kiếm thị hà ý? Túc bất ứng, thôi xa trực nhập” (董卓)驚問肅曰: 持劍是何意? 肅不應, 推車直入 (Đệ cửu hồi) (Đổng Trác) sợ hỏi Lí Túc: Họ cầm gươm là ý gì? Lí Túc không trả lời, cứ đẩy xe thẳng vào.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không nên — Chẳng lẽ. Hát nói của Cao Bá Quát có câu: » Thiên sinh hào kiệt bất ưng hư «. Nghĩa là trời sinh ra người tài giỏi chẳng lẽ lại để không.

Một số bài thơ có sử dụng

bất ứng

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. “Bất ưng” 不應: (1) Không nên. ◇Tô Thức 蘇軾: “Tây Châu lộ, bất ưng hồi thủ, vị ngã triêm y” 西州路, 不應回首, 為我沾衣 (Hữu tình phong từ 有情風詞) Trên đường Tây Châu, không nên quay đầu lại vì ta mà khóc ướt áo.
2. “Bất ưng” 不應: (2) Không phải, sai trái, lầm lỗi. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Nguyên cáo nhân bảo lĩnh hồi gia, lân hữu trượng đoán hữu thất cứu ứng; phòng chủ nhân tịnh hạ xứ lân xá, chỉ đắc cá bất ưng” 原告人保領回家, 鄰佑杖斷有失救應; 房主人并下處鄰舍, 止得個不應 (Đệ tam hồi) Người đứng nguyên cáo được bảo lãnh về nhà, láng giềng bị phạt đánh đòn vì không ra cứu ứng; chủ nhà và mấy nhà hàng xóm chỉ bị trách là có lầm lỗi.
3. “Bất ưng” 不應: (3) Không biết. ◇Trần Đức Vũ 陳德武: “Quyên quyên nguyệt, bất ưng hà hận, chiếu nhân li biệt” 娟娟月, 不應何恨, 照人離別 (Sơ liêm yết từ 疏簾揭詞) Trăng đẹp không biết hận gì mà soi sáng người biệt li.
4. “Bất ưng” 不應: (4) Chưa từng, chẳng hề, không có gì. ◇Tô Thức 蘇軾: “Bất ưng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thì viên?” 不應有恨, 何事長向別時圓 (Thủy điệu ca đầu 水調歌頭) Chẳng có gì ân hận, nhưng sao cứ biệt li thì (trăng) lại tròn?
5. “Bất ứng” 不應: Không trả lời. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “(Đổng Trác) kinh vấn Túc viết: Trì kiếm thị hà ý? Túc bất ứng, thôi xa trực nhập” (董卓)驚問肅曰: 持劍是何意? 肅不應, 推車直入 (Đệ cửu hồi) (Đổng Trác) sợ hỏi Lí Túc: Họ cầm gươm là ý gì? Lí Túc không trả lời, cứ đẩy xe thẳng vào.

Một số bài thơ có sử dụng