Có 1 kết quả:

bất thành văn pháp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Pháp luật được nhìn nhận theo tục lệ tập quán nhưng không viết ra văn bản.