Có 1 kết quả:

bất giới ý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không để tâm, không chú ý.