Có 1 kết quả:

bất chiến tự nhiên thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đánh nhau mà thắng lợi thành công. Ý nói không làm mà được hưởng kết quả.