Có 1 kết quả:

bất đả khẩn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không quan hệ, không sao, không đáng. ☆Tương tự: “bất đả khan” 不打慳, “bất đại khẩn” 不大緊, “bất chí khẩn” 不至緊.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không quan trọng. Không sao.